top of page

   شما باید ثبت نام کنید و تایید شوید
        توسط PLA قبل از اینکه بتوانید وارد شوید 

هر وب سایت داستانی دارد و بازدیدکنندگان شما می خواهند داستان شما را بشنوند. این فضا فرصتی عالی برای ارائه یک پیشینه کامل در مورد اینکه چه کسی هستید، تیم شما چه می کند و سایت شما چه چیزی ارائه می دهد است. برای شروع ویرایش محتوای خود، روی کادر متن دوبار کلیک کنید و مطمئن شوید که تمام جزئیات مربوطه را که می خواهید بازدیدکنندگان سایت بدانند اضافه کنید.

اگر یک کسب و کار هستید، در مورد چگونگی شروع صحبت کنید و سفر حرفه ای خود را به اشتراک بگذارید. ارزش های اصلی خود، تعهد خود به مشتریان و اینکه چگونه از دیگران متمایز هستید را توضیح دهید. برای تعامل بیشتر، عکس، گالری یا ویدیو اضافه کنید.

bottom of page