top of page

PLA  جلسات تیم

    لیگ استخر اتحادیه

8 توپ، 9 توپ، 10 توپ و

(لیگ های بازی خود را انتخاب کنید)

هر 3 بازی را در یک شب انجام دهید

بازی لیگ در هر شب.

** شرکا **  

3 - تیم های بازیکن

4 - تیم های بازیکن

5 - تیم های بازیکن

6 - تیم های بازیکن

8 - تیم های بازیکن

در حال حاضر لیگ های سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه شب داریم.

لیگ داخلی چهارشنبه شب

میز بیلیارد برای session.jpg
bottom of page